Toernooibepalingen

Toernooibepalingen
31e Puur Tennis VVGA open toernooi 2017

17 t/m 23 juli 2017

1. Het toernooi vindt plaats van 17 tot en met 23 juli 2017, met gebruik van het voorweekend op zaterdag 15 en zondag 16 juli 2017.

Adres: Tennispark VVGA, Wembleylaan 5, 1098 WG Amsterdam. Telefoon: 020-4688750.

 1. De toernooibepalingen zijn goedgekeurd door de KNLTB. Deelnemers moeten door het op de ledenpas vermelde bondsnummer kunnen aantonen lid te zijn van de KNLTB, dan wel als bondskaarthouder te zijn geregistreerd of kunnen aantonen lid te zijn van enig andere bij de ITF aangesloten bond. Alleen zij die een bondsnummer kunnen overleggen dat geldig is in de periode waarin het toernooi gespeeld wordt, worden geacht aangetoond te hebben lid te zijn van een bij de ITF aangesloten bond.

 2. Er wordt gespeeld volgens het KNLTB Toernooireglement 2017 (www.knltb.nl). Er wordt gespeeld in afvalschema’s. Bij beperkte of onvoldoende aantal inschrijvingen bestaat de mogelijkheid onderdelen in poules te laten spelen, onderdelen samen te voegen of onderdelen te laten vervallen. Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets met tiebreak systeem. Het maximum aantal wedstrijden dat kan worden gespeeld is 280. Indien weersomstandigheden aanzienlijke vertragingen tot gevolg hebben kan besloten worden partijen volgens het verkorte sets systeem te spelen.

 3. Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde gele Wilson US Open ballen.

 4. Het inschrijfgeld bedraagt voor enkelspel 12,50 euro en dubbelspel 12,00 euro p.p. Dit moet voor aanvang van de eerste wedstrijd worden voldaan per automatische incasso. Een speler die voor een onderdeel heeft ingeschreven, is gehouden het daarvoor verschuldigde inschrijfgeld te voldoen, onafhankelijk van het al dan niet deelnemen aan dat onderdeel. Deze bepaling is niet van toepassing indien de speler zich voor 9 juli 2017 schriftelijk of per email heeft afgemeld bij de toernooileiding.

 5. Het toernooi bestaat uit de onderdelen HE en DE (actuele rating), HE-17+ en DE-17+ (actuele rating) en HD, DD, GD (actuele rating) en HD 17+, DD 17+ en GD 17+ (actuele rating). Per onderdeel wordt een eerste en tweede prijs toegekend. In onderdelen waar in poules wordt gespeeld, wordt alleen een eerste prijs uitgereikt.

 6. Deelnemers geboren na 2000 dienen een rating van onder de 4.0 te hebben.

 7. Deelnemers mogen zich inschrijven voor maximaal twee onderdelen. Bij overschrijding van het maximum aantal inschrijvingen wordt in overleg met de bondsgedelegeerde geloot. Deelnemers die uitgeloot worden voor één of beide onderdelen, worden hiervan schriftelijk of per email voor 10 juli 2017 op de hoogte gesteld.

 8. De wedstrijden beginnen in het weekend om 9.00 uur en gedurende de week om 17.30 uur. Er wordt gespeeld op 6 gravelbanen waarvan er 6 verlicht zijn. Na zonsondergang wordt er met kunstlicht gespeeld. De laatste wedstrijden van de dag zullen in principe in het weekeinde om 21.00 uur en doordeweeks om 21.30 uur aanvangen. Na 21.45 uur (in het

1

weekeinde) en 22.30 uur (doordeweeks), zullen er bij bezwaren van één der partijen, geen wedstrijden meer aangevangen worden.

 1. Detoernooileidingbehoudtzichhetrechtvoorhetaanvangsuurtewijzigendanwelde wedstrijden naar binnenbanen te verplaatsen. Reeds gestarte wedstrijden kunnen zowel naar binnen worden verplaatst als worden afgespeeld op een later tijdstip.

 2. Deelnemersdienenminimaal2werkdagenom17:30beschikbaartezijn.Dezedagen dienen te worden vermeld in het opmerkingen vak op het inschrijfformulier. Indien deze dagen niet vooraf aangegeven zijn, kan de toernooileiding deze 2 dagen zelf indelen. Het is toegestaan maximaal twee verhinderingen te hebben. Meerdere verhinderingen kunnen leiden tot uitsluiting. Indien bij inschrijving geen beschikbaarheid is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn. Als kenbaar is gemaakt dat de deelnemer beschikbaar is voor het voorweekend van dit toernooi, kan de deelnemer deze beschikbaarheid alleen herroepen als hij/zij aantoonbaar verplichtingen heeft in een goedgekeurd toernooi in de voorafgaande toernooiweek of in het kader van de KNLTB voorjaarscompetitie.

 3. Verhinderingeninhetfinaleweekendzijnniettoegestaan.

 4. Alledeelnemersontvangenberichtoverhettijdstipvanhuneerstewedstrijd;daarnais iedere deelnemer verplicht bij de toernooileiding te informeren naar de volgende te spelen wedstrijd. De toernooischema’s worden vermeld op internet (www.vvga.nl of www.toernooiklapper.nl). De belavond vindt plaats op vrijdag 14 juli van 19:00 tot 21:30. Onderaan deze bepalingen vindt u het te bellen telefoonnummer.

 5. Deelnemerszijnverplichtvoorhetspelenvanhuneerstepartij,hunledenpasaande toernooileiding te overhandigen ter identificatie.

 6. Deelnemerszijnverplichtzichminstens15minutenvoordevastgesteldetijdvande wedstrijd te melden bij de toernooileiding en worden geacht het park niet te verlaten zonder overleg. Indien een speler zich niet op tijd heeft gemeld, kan de wedstrijd aan de tegenpartij gewonnen gegeven worden.

 7. Deelnemersdienentelefonischbereikbaartezijn(voicemailishierbijnietvoldoende).

 8. Deinschrijvingstermijnsluitwoensdag5juli2017om23.59uur.Alledeelnemers,ookde dubbelspelpartners, dienen het elektronische inschrijfformulier in te vullen dat te vinden is via www.vvga.nl of www.toernooiklapper.nl

 9. Hetdragenvancorrectetennisschoenenentenniskledingisverplicht.Detedragen tenniskleding en -schoenen dienen te voldoen aan de door de KNLTB vastgestelde normen op straffe van uitsluiting. De reclamecode is niet van toepassing.

 10. Demaximuminspeeltijdbedraagt5minuten.Deelnemerskunnennahetverstrijkenvande inspeeltijd verplicht worden om te starten met de wedstrijd.

 11. Inallegevallenwaarinditreglementnietvoorziet,beslistdetoernooileidingvoorzoverde bevoegdheid daartoe niet aan anderen is opgedragen.

Toernooiorganisatie: Bondsgedelegeerde: Toernooileider: Toernooileiding:

Belavond:

VVGA
Jasper Verheggen
Tom Bostelaar
Tom Bostelaar, Koen Ruskus, Timothy van Otterloo,

VVGA clubhuis 020-4688750 

-- Geen vermeldingen --

Adres
Wembleylaan 5
1098 WG Amsterdam
tel. 020-4688750
info@vvga.nl
Informatie over
Tennis
Voetbal
Bridge
   Fans van VVGA
   VVGA Open Toernooi
   Twitter
© Copyright 2014 Tennisvereniging VVGA Amsterdam

Ogenblik a.u.b. ...