Lidmaatschap

Aanmeldingsformulier

Wij verwelkomen altijd graag nieuwe leden! Er is nog ruimte voor één  zaterdagteam en twee zondagteams. Om lid te worden van VVGA Voetbal  dien  je het inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en samen met een recente  pasfoto op te sturen naar de wedstrijdsecretaris:

Alfred Runs
IJdoornlaan 58 M1
1024 KV Amsterdam

Het inschrijfformulier vindt je onderaan dit artikel.

Let op: Houd bij een eventuele overschrijving rekening met  de overschrijvingstermijn van de KNVB en met name met de uiterste datum die  wordt gesteld door je huidige club! Hiermee voorkom je dat je een seizoen dubbel  contributie moet betalen.

Beëindigen lidmaatschap

 • Een speler die de club wilt verlaten, dient vóór 15 juni overschrijving bij het secretariaat aan te vragen. Overschrijving wordt alleen verleend, als de speler aan zijn contributieverplichting heeft voldaan.
 • Als men niet schriftelijk heeft opgezegd vóór 1 juli is men automatisch lid voor het volgende seizoen en is men verplicht de contributie te voldoen.
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Contributie

Bij VVGA Voetbal spelen jong volwassenen (17 tot 23 jaar) en volwassenen (23 jaar en ouder). Als je lid bent van VVGA Voetbal, ben je ook lid van de KNVB. Het lidmaatschap van de vereniging geldt in principe voor één jaar, en wordt steeds stilzwijgend met één jaar verlengd.
Nieuwe leden betalen naast hun contributie eenmalig inschrijfgeld.

Contributietabel

Sport Categorie Percentage Contributie 2019/2020 Eenmalig inschrijfgeld
Voetbal - veld Volwassen   € 230 €20
  Jong volwassen   €184 €20
  Invaller   €115 €20
Voetbal -zaal Volwassen   €153 €20
  Jong volwassen   €122,4 €20
  Invaller   €76,6 €20

Onder Jong volwassen wordt verstaan zij die op 1 augustus nog neit de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt.

Kortingsregeling:

 • Veldvoetballers die ook tennislid zijn krijgen een korting omdat de faciliteitskosten al via de tenniscontributie betaald zijn.
 • Zaalvoetballers krijgen geen korting omdat in de zaalcontributie geen faciliteitskosten verwerkt zitten.

 Sport   

Categorie    Korting
 Voetbal - veld  Volwassen € 50
   Jong volwassen  € 40
   Invaller  € 25

De  voornaamste punten van de contributieregeling VVGA afdeling voetbal zijn:

 • Het contributieseizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar.
  Betaling vindt plaats via een doorlopende automatische incasso die wordt afgegeven met bijgevoegd formulier.
  Dit formulier dient, digitaal, vóór 1 augustus a.s. te worden opgestuurd aan de penningmeester. Het adres luidt: elisebraasvvga@gmail.com.
 • Indien deze machtiging wordt afgegeven voor een doorlopende automatische incasso en deze lukt of de incasso wordt niet gestorneerd, wordt er € 15 korting (zijnde administratiekosten) gegeven op het bovenstaande tarief.
 • Aan het einde van het seizoen, de laatste wedstrijd dus, worden de spelerskaarten bij de aanvoerder ingeleverd die ze weer aan de wedstrijdsecretaris overhandigt.
 • Na de vaststelling van de contributie in de Algemene Ledenvergadering gaat de brief uit naar alle spelers met het verzoek de contributie voor het volgende seizoen te betalen.
 • Een speler die de club wil verlaten, moet vóór 30 juni overschrijving bij het secretariaat aanvragen. VVGA verleent alleen overschrijving,als de speler aan zijn contributieverplichting heeft voldaan.
 • Spelers die niet aan hun financiële verplichtingen van het afgelopen seizoen hebben voldaan, zullen worden uitgeschreven waarnaast de KNVB zal worden ingelicht met alle consequenties van dien.
 • Als men niet schriftelijk heeft opgezegd vóór 1 juli is men automatisch lid voor het volgende seizoen en is men verplicht de contributie te betalen.
 • Vóór 15 juli moeten de aanvoerders aangeven hoe de samenstelling van het team is voor het komend seizoen. Per veldelftal mogen er 3 invallers (50% contributie) deelnemen. Deze moeten vóór 15 juli bekend zijn. Als aanvoerders dit niet aangeven betaalt iedereen 100%.
 • VVGA incasseert de contributie rond 30 augustus.
 • Als men geen machtigingsbrief tekent dient men ervoor te zorgen dat het contributiebedrag vóór 5 september a.s. op bankrekening NL84 RABO 0139 2247 77 ten name van VVGA Voetbal
 • De leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven moeten ervoor zorgen dat het contributiebedrag vóór 1 augustus bij de vereniging binnen is, hetzij op de bankrekening van de vereniging, hetzij via contante betaling op het secretariaat. Is de contributie op 1 augustus nog niet betaald, dan wordt de spelerskaart geblokkeerd totdat de verschuldigde contributie is ontvangen.
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.
 • Als een spelend lid vanwege een langdurige blessure tijdens het seizoen niet aan voetballen toekomt, dan kan , op aanwijzing van de aanvoerder, het lidmaatschap worden omgezet van spelend naar niet-spelend lid. In dat geval komt de speler in aanmerking voor restitutie van een deel van de contributie
 • Indien er vragen of onduidelijkheden zijn omtrent de betaling of betalingsregeling kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Kees Gerbrands, Dit kan uitsluitend schriftelijk via de e-mail. Het adres luidt: kees.gerbrands@gmail.com

  Contributie kan overgemaakt worden op bankrekeningnr.  NL 84 RABO 0139224777  t.n.v. VVGA

Downloads: