Lesreglement

 1. Een lesuur duurt in principe 60 minuten en een half lesuur 30 minuten*. Bij veel inschrijvingen kan dit 45, 50 of 55 minuten worden. De prijs per les wordt naar rato aangepast.
 2. Er zullen per seizoen, indien mogelijk, 10 of 20 lesweken gepland worden. Bij minder of meer lessen wordt de prijs aangepast.
 3. Lessen die door verhindering(en) van de leerling(en) niet gegeven kunnen worden, worden niet ingehaald. Bij een langdurige blessure is 50% van de resterende lessen voor rekening van de leerling. De trainer heeft een inspanningsverplichting om te kijken of de lessen door derden overgenomen kunnen worden. In dat geval restitueert VVGA dit bedrag dan aan de leerling.
 4. Van lessen die door weersomstandigheden (bijvoorbeeld bij regen/storm of extreme hitte) dan wel door de conditie van de baan niet kunnen doorgaan, dit ter beoordeling aan de leraar, heeft de trainer de inspanningsverplichting om de 5e uitvallende les (bij een reeks van 20 lessen) en de 3e uitvallende les (bij een reeks van 10 lessen) in te halen. De daaropvolgende uitvallende les is voor rekening van de leerling en vervolgens om en om.
 5. Op de feestdagen 1 april (2e Paasdag), 27 april (Koningsdag), 9 mei (Hemelvaartsdag) en 20 mei 2024 (2e Pinksterdag) wordt er geen les gegeven. Ook is er geen les tijdens de middelste vier weken van de zomervakantie basisschool (27-7-2024 t/m 25-8-2024). De eerste week (22-7-2024 t/m 26-7-2024) én laatste week (26-8-2024 t/m 31-8-2024) van de zomervakantie basisschool, kunnen door de trainers worden gebruikt voor inhaallessen. Ook in oktober kan er nog ingehaald worden. 
 6. Bij ziekte van de trainers heeft de club de inspanningsverplichting om voor vervanging te zorgen en anders de gemiste lessen te restitueren.
 7. De leerling kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, tenzij dit wordt overeengekomen met de trainer.
 8. Tijdens de les dient tennis c.q. sportkleding gedragen te worden en tennisschoenen waarvan het profiel van de zolen de toplaag van de banen niet beschadigen.
 9. De trainer is niet aansprakelijk voor materiële schade en/of lichamelijk letsel tijdens de lessen.
 10. U mag pas na uw les met uw geldige ledenpas weer een baan reserveren.
 11. Deelname aan de lessen impliceert dat de leerling akkoord gaat met het lesreglement.

* Volgens de officiële regels duurt een les van 60 minuten 10 minuten korter, zodat er wat pauzetijd is voor de trainers. In afwijking hiervan wordt bij VVGA die pauzetijd geminimaliseerd, maar wordt uitval slechts ten dele gecompenseerd (zie regels 3, 4 en 5).