Privacyverklaring VVGA

Privacyverklaring VVGA

Laatste update: 22 mei 2022

Via deze Privacyverklaring informeert de vereniging VVGA haar leden over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die worden verstrekt met het aanmelden en/of lid zijn van VVGA.

Inleiding

VVGA respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij verwerken jouw gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor specifieke doeleinden. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van jou verwerken.

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de Website voor leden, wanneer personen zich aanmelden als lid en leden van VVGA.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

In onderstaande tabel kan je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Ontvangers

Algemene ledenadministratie

 • Alle door de eigenaar van de gegevens beschikbaar gestelde gegevens om te kunnen participeren binnen de vereniging/sportbond in samenspraak met haar statuten

Gerechtvaardigd belang / toestemming

Zolang als men aangemeld is en gezien wordt als lid incl wettelijke max. bewaartermijn

Verenigingsbestuur, ledenadministratie en barcommissie

Versturen digitale Berichten waaronder Nieuwsbrief

 • Voor-letters/namen
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Gerechtvaardigd belang / toestemming

Zolang als men aangemeld is en gezien wordt als lid incl wettelijke max. bewaartermijn

Leden die daartoe gemachtigd zijn door het bestuur

Onderlinge sportbeoefening / trainingen

 • Voor-letters/namen
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Pasfoto
 • Telefoonnummer (trainers)

Gerechtvaardigd belang / toestemming

Zolang als men aangemeld is en gezien wordt als lid incl wettelijke max. bewaartermijn

Leden/trainers

Sportbonden

 • Voor-letters/namen
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Pasfoto
 • Adres

Gerechtvaardigd belang / toestemming

Zolang als men aangemeld is en gezien wordt als lid incl wettelijke max. bewaartermijn

Sportbonden waar VVGA bij is aangesloten

 

VVGA verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen welke niet in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Het voorgaande is anders wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven voor de betreffende verstrekking of VVGA wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

 

Rechten

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om een verzoek te doen de persoonsgegevens in te zien die VVGA van jou verwerkt, het recht om een verzoek te doen jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens en het recht op overdracht van de persoonsgegevens die wij van jou hebben.

 

Intrekken van toestemming

Voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden geldt dat wij jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Houdt er echter rekening mee dat jouw gegevens noodzakelijk zijn voor het functioneren binnen onze vereniging en het intrekken van toestemming kán leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

Als je gebruik wilt maken van één van jouw rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie onder het kopje “Contactgegevens”). 

 

Afschermen gegevens

In de ClubApp en op het afgeschermde deel van de website is het mogelijk zelf privacy gevoelige gegevens af te schermen, zodat leden niet meer die informatie kunnen zien.

 

Beantwoordingstermijn

Wij zullen jouw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt.

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

 

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen je er uitdrukkelijk op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar maken. Je kan vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

 

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Wijzigen van deze privacyverklaring

Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Website plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst.

 

Vragen

Verder staat het je uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door VVGA of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correctie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

 

Contactgegevens

VVGA

Wembleylaan 5

1098 WG Amsterdam

e-mail: ledenadministratie@vvga.nl

 

Data-lek

Een data-lek dient gemeld te worden bij de ledenadministratie ( ledenadministratie@vvga.nl  ) die de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur hiervan op de hoogte stelt. Deze procedure wordt gepubliceerd op de website.

Het privacy bewustzijn van medewerkers en leden wordt verhoogd door gerichte awareness activiteiten m.b.t. wetgeving verenigingen. Het is onderwerp op de Algemene Leden Vergadering en er zijn publicaties en mededeling op de website.

Via communicatie op de website worden de betrokkenen geïnformeerd over wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt om de rechten van de betrokkenen te waarborgen.

De functionaris gegevensbescherming is de secretaris die te bereiken is via secretaris@vvga.nl